OPĆI UVJETi PUTOVANJA

Opći uvjeti putovanja E-CAMPER d.o.o.

SADRŽAJ ARANŽMANA Organizator putovanja Turistička agencija Explorer.hr , E-CAMPER d.o.o. (dalje :Organizator) jamči provedbu programa prema opisanom aranžmanu. Organizator će ostvariti sadržaj u cijelosti ,osim u slučaju izuzetnih okolnosti (elementarna nepogoda ,rat ,nemiri i sl.)

PRIJAVE I PLAĆANJA Kupac se može prijaviti za putovanja putem interneta, putem obrasca za rezervaciju, e-maila ili telefonski .Tijekom prijavljivanja za višednevne ture kupac plaća 25% ukupne cijene, a 75% mora biti plaćeno najkasnije 21 dana prije predviđenog datuma polaska. Iznimno, rok može biti kraći u slučajevima kada se naglašavaju posebni uvjeti plaćanja ili kada je rok za putovanje kraći od 21 dana.

Ukoliko stranka ne izvrši uplatu aranžmana do datuma predviđenog za zadnju uplatu, organizator putovanja smatrat će da je stranka odustala od putovanja te ista neće imati pravo na povrat uplaćenih sredstva za akontaciju. Na dan uplate akontacije putnik potpisuje ugovor pod naznakom (upoznat sam s programom i općim uvjetima putovanja, te ih u cijelosti prihvaćam – potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje). Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obaveza za putnika i organizatora.

CIJENA PUTOVANJA Cijena svakog putovanja navedena je na ovoj web stranici i uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Dodatne  usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr. usluga, odnosno u slučaju promijene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete.

OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika . Organizator je dužan putniku izdati račun za uplaćeno putovanje. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjene i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom. Radi sigurnosti i udobnosti klijenta, Organizator zadržava pravo izmjene programa bez prethodne najave.

PRAVO NA OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA

Organizator ima pravo otkazati putovanje u slučaju okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti ih ako bi se one dogodile u vrijeme oglašavanja i / ili prodaje usluga / programa.

Organizator ima pravo otkazati putovanje ako se ne očekuje dovoljan broj kupaca za određeni aranžman. Programom za svaki aranžman organizator najavljuje minimalni broj putnika. Organizator je dužan obavijestiti sve kupce o otkazu najmanje 5 dana prije putovanja, a obvezan je ponuditi sljedeće opcije:

  1. Kupac može u potpunosti otkazati rezervaciju, uz potpuni povrat novca.
  2. Kupac može odabrati drugi datum putovanja.

U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći ili su se dogodile neposredno prije početka izleta, Organizator će odgoditi aktivnost. Ukoliko promjena termina nije moguća, Vaše uplate će biti u cijelosti vraćene.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan: posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija.

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u tijeku putovanja.

 U slučaju da putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga.

 Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, (ne sluša upute voditelja putovanja, koristi vulgarne riječi, kasni na polazak..)              Organizator osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev putnika pri čemu Organizator nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska.

Ako je u navedenom slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti organizatora o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u  aranžmanu.

Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev putnika organizator je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe. U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizatoru putovanja za učinjenu štetu.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE KUPCA

Ako putnik otkaže ili odgodi putovanje, to mora učiniti u pisanom obliku. Datum pismenog otkaza postavlja osnovu za obračun troškova koje će organizator naplatiti prema sljedećoj skali:

  • za otkazivanje do 30 dana prije putovanja organizator će naplatiti 25% cijene
  • za otkaz od 29 do 15 dana prije putovanja 50% cijene
  • za otkaz od 14 do 8 dana prije putovanja 75% cijene
  • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska, ili za “no show”, organizator će naplatiti 100% cijene

OSIGURANJE KLIJENTA Svi gosti osigurani su od osobnih ozljeda koje mogu nastati tijekom lokalnih transfera ili u vrijeme kada on / ona sudjeluje u organiziranim aktivnostima na otvorenom.

PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, organizator je dužan  putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod E-CAMPER d.o.o., pri čemu E-CAMPER d.o.o. sudjeluje samo kao posrednik.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, E-camper d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Generali  sklopljen ugovor  o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

SMJEŠTAJ

Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Organizatora o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Organizator obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja i obrade podataka.


PRITUŽBE I POVRAT NOVCA

Ako program usluga nije u potpunosti izveden ili je njegova izvedba loše kvalitete i ispod standarda, te u slučaju da kupac nije zadovoljan smještajem, opremom ili pruženom uslugom, mora odmah kontaktirati zaposlenika Agencije (voditelj putovanja/predstavnik) kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje ili zamjena. Svi zahtjevi za povratom novca  moraju biti podneseni organizatoru pismeno, unutar 7 dana od završetka programa. Kupac ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi može iznositi punu cijenu programa. Kupac će se odreći prava na idealnu naknadu. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost Suda u Zagrebu.

NADLEŽNOST SUDA

U slučaju da kupac nije zadovoljan načinom na koji je obrađena njegova pritužba, Kupac ima pravo na sudsku arbitražu. Putnik i organizator  će težiti sporazumnom rješenju tužbe, a u slučaju da sporazum ne može biti postignut, predmet dolazi pod nadležnost Suda u Zagrebu sukladno zakonima Republike Hrvatske.


OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom, a u slučaju stečaja organizatora putovanja putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravajuću kuću organizatora  putovanja.

UPOZORENJE

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.